Friday, March 26, 2010

George Washington University MBA-Students Reads "Swedish-American Currents"

22 MBA-students at George Washington University will read Swedish-American Currents as part of an interactive Global MBA Program where they will study Swedish business culture and Swedish clean tech companies heading for the U.S. The course is led by Anna Helm, visiting professor at the Center for International Business Education and Research at the George Washington University.

Friday, February 19, 2010

Lättläst analys av den politiska och ekonomiska utvecklingen bakom dagens Kina

Friheten får vänta. Analys och reportage om Kinas modernisering av Hans Sandberg är en fantastisk genomgång av den kinesiska omvandlingen från en stelbent och ideologiskt styrd ekonomi till en mera pragmatisk.

Författaren har följt landets utveckling sedan 1970-talet och leder oss steg för steg genom den politiska och ekonomiska utvecklingen till dagens Kina. Författaren menar att de kinesiska partitopparna i tid insåg att de - för att undvika Sovjetunionens öde - måste överge den rigida styrningen av landets ekonomi. Genom att anlägga ett pragmatiskt perspektiv kunde de få ekonomin att fungera och därigenom skapa resurser för att köpa sig lojaliteten hos polis, militär och partifunktionärer. Marknadsekonomin kolliderade dock med de kommunistiska dogmerna. För att gå i land med detta och göra det legitimt att bilda företag och handla med aktier, förklarade man avstegen med skickliga omtolkningar av den kommunistiska läran. Varje sådant avsteg skapade dock förhoppningar hos folket om ytterligare reformer i demokratisk riktning. De styrande kunde emellertid inte uppfylla dessa drömmar, eftersom ett förverkligande skulle underminera partiets maktmonopol. Därför fann man även här en pragmatisk lösning, som innebar att så länge media och enskilda individer inte öppet opponerade sig, tilläts de att uppträda öppnare och mera frispråkigt. Partiets outtalade paroll var: "Den som inte är emot oss är med oss!" Villkoret för den partiella friheten var att regeringens, dvs det kommunistiska partiets auktoritet, accepteras utan förbehåll och att partiets makt inte utmanas. Ett annat hinder för Kina att gå mot demokrati är, enligt författaren, att den kommunistiska läran och konfucianismen har samma syn på individualismen, där båda ser individen som underordnad auktoriteten. Detta står i motsats till demokratin, där individ och individualism ställs i första ledet. Författaren anser att det är möjligt att uppnå en viss ekonomisk blomstring utan demokrati, men att en dynamisk ekonomi kan inte toppstyras i längden. Problemet är dock att decentralisering av ekonomin leder till att partiets makt undergrävs. En diktatur är och förblir en diktatur och det ligger i dess natur att den måste sätta gränser. Men människor i en växande ekonomi nöjer sig inte med att reduceras till objekt. Det materiella välståndet ger inte bara tillfredsställelse, utan leder även till strävan efter makt och inflytande. All information som flödar in över landets gränser skapar nya tankar och idéer, inte minst hos de unga.

Kina är nu ett land med hög ekonomisk tillväxt, men den kommer långt ner på skalan när det gäller inkomst per capita. Inkomstskillnaderna är stora och bidrar till uppkomsten av sociala spänningar. En annan fara med att lossa på tyglarna är att det leder till en nationellt uppvaknande hos Kinas olika minoritetsgrupper. En begynnande frihetskamp bland dessa kan också komma att bidra till att det kommunistiska partiets maktmonopol utmanas. För att behålla makten tillgriper de kinesiska kommunisterna gamla beprövade metoder - att vädja till människors chauvinistiska och nationella känslor.

Hans Sandbergs Friheten får vänta är en fantastisk, intressant och lättläst guide. Den är oundgänglig för var och en som vill förstå den politiska och ekonomiska utvecklingen i dagens Kina, och försöka förutspå den framtida utvecklingen.

Andrzej Olkiewicz
Författare till Konsten att vara invandrare

Direkt från den amerikanska medierevolutionen


"540 sidor om hur en enorm förvandling av en bransch kan upplevas inifrån denna bransch medan revolutionen pågår för fullt - några är aningslösa och andra insiktsfulla. Problemet var att veta vem som var vem."
 
Torbjörn von Krogh

Föreståndare för Sim(o), Institutet för Mediestudier och tidigare chefredaktör för Pressens Tidning
Läs ett utdrag ur boken här!